Obchodní společnosti

Obchodní společnosti


Jednou z nejÄastÄ›ji volenou spoleÄností, pÅ™i zakládání vlastního podnikání, je spoleÄenství s ruÄením omezeným. Tento způsob využívá mnoho podnikatelů – jak fyzických, tak právnických osob. MaximálnÄ› může sdružit padesát osob. Základní kapitál je dvÄ› stÄ› tisíc a povinností každého spoleÄníka je minimální vklad ve výši dvaceti tisíc. Ve spoleÄnosti s ruÄením omezeným je nejvyšším orgánem valná hromada. Která schvaluje stanovy, roÄní uzávÄ›rky a rozdÄ›luje zisky za dané období. DozorÄí rada dohlíží na Äinnost jednatelů, pÅ™ezkoumává úÄetní uzávÄ›rky a informuje o výsledcích valnou hromadu. Systém tohoto spoleÄenství je pÅ™ehledný a zisk je rozdÄ›lován dle výše vkladu spoleÄníků.

SpoleÄnost s ruÄením omezeným

VeÅ™ejnou obchodní spoleÄnost mohou vytvoÅ™it dvÄ› podnikající osoby pod spoleÄným jménem, ruÄících za závazky celým svým majetkem. SpoleÄnÄ› a nerozdílnÄ›. K jednáním je oprávnÄ›n každý ze spoleÄníků. Nového Älena je možné pÅ™ijat zmÄ›nou spoleÄenské smlouvy. PÅ™iÄemž zákonem daný je minimální poÄet dvou osob. Jedním ze základních ustanovení je zákaz konkurence. Kdy bez souhlasu ostatních není možné podnikat ve stejném oboru, pro který byla veÅ™ejná obchodní spoleÄnost založena. Pro  její vznik není sice základní kapitál povinný a zisk je rozdÄ›lován stejným dílem, ale spoleÄenská smlouva to může stanovit i jinak.

Akciová spoleÄnost

Komanditní obchodní spoleÄnost je tvoÅ™ena dvÄ›ma typy spoleÄníků. Komandisty, kteří ruÄí za závazky spoleÄnosti jenom do výše svého vkladu. A komplementáři, kteří ruÄí celým svým majetkem. Zisk je vÄ›tÅ¡inou rozdÄ›len na dvÄ› poloviny. Jedna pro komplementáře, kteří jsou oprávnÄ›ni k rozhodování pÅ™i vedení firmy, a druhá pro spoleÄnost. Akciová spoleÄnost je typická tím, že základní kapitál je rozvržen na daný poÄet akcií s jmenovitou hodnotou. Jeho výše je povinná a dosahuje dvou milionů korun. PÅ™i veÅ™ejné nabídce pak akcie ve výši dvaceti milionů. Akciová spoleÄnost za závazky ruÄí celým svým majetkem.