Jak se zachovat při dopravní nehodě

Jak se zachovat při dopravní nehodě


Se zvyÅ¡ujícím se poÄtem aut na silnicích roste i pravdÄ›podobnost, že se kdokoliv z nás stane úÄastníkem dopravní nehody. Je tedy nutné vÄ›dÄ›t, jak bychom se v takovém případÄ› mÄ›li zachovat, a to jak podle zákona, tak i jako lidé.

 

V první Å™adÄ› bychom samozÅ™ejmÄ› mÄ›li rychle zhodnotit svůj zdravotní stav a svou pozici. Pokud je to jen trochu možné, je nutné co nejrychleji opustit vůz. Nemůžete totiž vÄ›dÄ›t, zda náhodou nezaÄne hoÅ™et, Äi zda již nehoří mimo váš úhel pohledu.

 

dopravní nehoda

 

Stejnou pozornost byste následnÄ› mÄ›li vÄ›novat i Å™idiÄi druhého vozidla, i jeho případným spolucestujícím. Pokud je to ve vaÅ¡ich silách, je vhodné jim pomoci dostat se z auta. Pamatujte, že být v autÄ›, které právÄ› proÅ¡lo dopravní nehodou, je nebezpeÄné, a hlavní by mÄ›lo vždy být dostat vÅ¡echny ven.

 

NáslednÄ› zhodnotíme Å¡kody na obou vozidlech. V jakém jsou stavu, půjde je lehce opravit? Následovat by mÄ›l telefonát na policii. Ten je nezbytný i v případÄ›, že se oba Å™idiÄi dohodnou na vyrovnání. Ze zákona totiž máte povinnost volat je ke každé nehodÄ›, kde je více než jeden úÄastník a kde výše Å¡kody pÅ™esáhne 10 000,- KÄ.

 

srážka dvou automobilů

 

V případÄ› potÅ™eby je vhodné zavolat také sanitku, případnÄ› hasiÄe. To platí hlavnÄ› tehdy, pokud nejste schopni dostat ostatní z aut ven, případnÄ› pokud má nÄ›kdo vážnÄ›jší zranÄ›ní. I to musí být zdokumentováno, a opomenout možnost vnitÅ™ního zranÄ›ní také není zrovna ideální.

 

JistÄ›, je jasné, že s tím bude spousta problémů a bude trvat dlouho, než se vÅ¡e koneÄnÄ› vyÅ™eší. Zejména pojiÅ¡Å¥ovny mnohdy postupují pomalu, pÅ™itom právÄ› ty hrají velkou roli. PrávÄ› ony na základÄ› policejní zprávy rozhodují, z Äí pojistky bude Å¡koda hrazena.

 

Pokud se tedy staneme úÄastníkem nehody, nemÄ›li bychom opomíjet žádný z tÄ›chto kroků. Nejenže bychom pozdÄ›ji mohli mít problémy, ale mohlo by to ohrozit i lidský život. A to nechce nikdo z nás.